จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ปลา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 08:59:20

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rxax