จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ปลา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 18 กันยายน 2021 เวลา 12:57:59

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/18ul