จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ไก่) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 18 กันยายน 2021 เวลา 12:58:09

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ghx