จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์