จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(หมู) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๒๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 09:02:16

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/e5kv