จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,650,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 16 ธันวาคม 2023 เวลา 01:26:00

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/m2z4