จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจัดซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 01:35:38

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rolq