จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวนประมาณการจะซื้อ 32 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,080,000.00 บาท (สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 09:21:33