จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 04:43:30

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ezm0