จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๔,๙๒๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นส่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/chc7