จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 04:40:44

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yuta