จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวบ่งชี้หรือแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อ Type๕ สำหรับการฆ่าเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๑,๐๔๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสี่บาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 11:20:01

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/otow