จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.1ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection ARI Clinic) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,257,717.00 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/8e15

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/8e15