จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น ชนิดเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๒ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๔,๘๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 17 มิถุนายน 2021 เวลา 10:22:08

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ukpn