จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันวิทยาในผู้บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๑๔,๗๒๕.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ