จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิต ด้วยวิธีตรวจระดับโมเลกุล (Nucleic acid amplification technology) สำหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเชื้อไวรัสเอชไอวี ในผู้บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 26 มกราคม 2021 เวลา 02:34:03

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/20v9