จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๐๔,๘๘๔.๔๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 02:17:27

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2hqp