จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 11:58:23

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/8cfg