จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในเลือดอัตโนมัติ ชนิด Electrolyte, Lipid profile และระดับ A๑C จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 11:56:44

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/9nhe