จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหมู่โลหิตและความเข้ากันได้ของเลือดในผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๑,๘๖๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์