จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๑,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 26 มกราคม 2021 เวลา 01:48:15

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/71ql