จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2023 เวลา 09:03:39

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yxed