จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องวิเคราะห์แยกชั้น, เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 03:48:26