จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 29 มีนาคม 2023 เวลา 09:17:20

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/g0y