ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวนประมาณการจะซื้อ 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวนประมาณการจะซื้อ 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 09:22:53

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4b7