จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย แบบเคลื่อนที่ จำนวน ประมาณการ 600 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราราครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,234,000.00 บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/hr8o