จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 996,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเหกพันบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 11:36:42

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4905