จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิตอล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:48:05

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jmuj