น้ำถังขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวนประมาณการจะซื้อ 32,500 ถัง