ซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ไก่) จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ