จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะโดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)