จ้างย้ายลิฟท์จากอาคารศัลยกรรมไปอาคารสงฆ์อาพาธ จำนวน 1 งาน