จ้างก่อสร้างบ่อลิฟท์ ณ อาคารสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ