การตรวจวัดระดับออกซิเจนในเนื้อเยื่อรอบแผลเพื่อประเมินการหายของแผล