กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของงานการพยาบาล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข : เขตสุขภาพที่ 11″ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 โดยมีนพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่11 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม มี พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมี นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และบุคลากรทางการพยาบาล ร่วมต้อนรับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำข้อมูลไปเป็นแนวทางประยุกต์ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณคุณภาพของงานการพยาบาล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข : เขตสุขภาพที่ 11 และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกำหนดตำแหน่งสายวิชาชีพพยาบาล
ภาพ : งานเวชนิทัศน์
https://www.vachiraphuket.go.th/links/t52i

ปรับปรุงเมื่อ 23 มิถุนายน 2023 เวลา 04:26:18

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/t52i