วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2565 สถาบันบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ( สบยช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต : สานพลัง สร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด DO OUR BEST FOR ALL : Coordinate Power & Community Empowerment for Drug Free Society ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
และมีการมอบรางวัล “ธัญรักษ์อวอร์ด” ให้แก่บุคคล องค์กรและชุมชน ที่ทำผลงาน ระดับยอดเยี่ยม และดีเด่น ระดับประเทศ

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดประจำปี 2564 – 2565 โดยมีแพทย์หญิงธวัลรัตน์ ชญาอนันตพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ เข้ารับใบประกาศ และ ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์วิจัยและพัฒนา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับ”ดีเด่น” ด้านวิชาการ การบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jisq