วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดประชุม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตประจำปี2567” มีนายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวความสำคัญโครงการ ซึ่งคณะทำงานอัคคีภัยจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่วม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และฝึกซ้อมแผนเสมือนจริง วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ อาคารสูติกรรม ชั้น 3 รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/9jvl