17 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรม “Vachira Phuket hospital Big Cleaning Week 2023” โดยมีนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน พรส. ทพญ.สมใจ วิธรีสกุล ประธานคณะกรรมการ 5ส และบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสถานที่ทำงานมีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของพนักงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้ง ช่วยสร้างจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล และก้าวสู่ Healthy work place

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zda3