มารู้จักหมอชนะกัน 👨‍⚕️💪
หมอชนะ Personal Health Passport
” แอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อประเมินความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อของบุคคล “