21 พฤษภาคม 2564 นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มอบเกียรติบัตรชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active sureillance) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 9 คน
  1. แพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม
  2. นางสาวสมฤดี ชัชเวช
  3. นางสาวสุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ
  4. นางสาวเมธินี แหล่งเหล้าเลิศสกุล
  5. นางสาวอุบลรัตน์ แก้วจำปา
  6. นางสาวอภิฤดี ชื่นอารมณ์
  7. นายพงศธร ไมสัณ
  8. นางสาวจันทิมา ไทยมิตรชอบ
  9. นายปราโมช ปานเพ็ง
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/uv8a