คุณฐิริยา เทพหัสดิน ณ อยุธยา บริจาคของเล่นเด็กอ่อน เพื่อใช้ในการบำบัดฟื้นฟูเด็กพัฒนาการช้า ให้กับงานกิจกรรมบำบัดเด็ก ตึกคุณพุ่ม

โดยมีนาง กนกวรรณ ชนะศึก พวงจิตร เป็นผู้รับมอบ