คุณฐิริยา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ คุณสิทธิกร พวงจิตร บริจาคตู้ใส่ผ้าและพัดลม ให้กับหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 โดยมี พว. อรอนงค์ สาระทำ และบุคลากรการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ