ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม เวลา 13.00 น.