ประกาศจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                   ด้วยจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
2.ค่าตอบแทน 18,000 บาท
3.ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30 กันยายน 2567

           ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕
อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา ㆍ๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๒.0๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.0๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะจังหวัดภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ เว็บไซต์โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต https://www.vachiraphuket.go.th

ปรับปรุงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:55:40

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rzm