ประกาศจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น จังหวัดภูเก็ต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/urwm