ประกาศจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
  • ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการสอนและการอบรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • อัตราว่าง ๑ อัตรา ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
  • ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
  • สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
  • ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – ๓๐ กั้นยายน ๒๕๖๗
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

ดูเพิ่มในเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jgvp