โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง อายุ22-35 ปี
 2. มีบุคลิกภาพที่ดี
 3. ทำงานนอกเวลาได้

ความรู้ความสามารถ

 • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการถ่ายภาพ/ถ่ายvdo
 • ด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์/ตัดต่อvdo ช้โปรแกรม premiere P9หรือโปรแกรมตัดต่อตัวอื่นได้
 • การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อออนไลน์ ใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator
 • การใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

มีคุณวุฒิที่รับสมัคร

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

 • ทางโสตทัศนศึกษา, -สาขาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 • สาขาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 • สาขาทางเวชนิทัศน์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์
 • สาขาทางวารสารศาสตร์ทางสื่อสารมวลชน,ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

สนใจ : ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนิสารัตน์ ขุนสวัสดิ์ โทร.081-5384904

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/oow6