หากมีอาการที่คิดว่าเกิดจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน ให้ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที