การรักษาภาวะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน (Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss : ISSNHL) ร่วมกับการรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูง (Hyperbaric Oxygen
Therapy : HBOT) ออกซิเจนแรงดันสูงจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่หูชั้นใน ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ประสาทหูที่ขาดออกซิเจนและขาดเลือดไปเลี้ยง ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาหลัก
จากแพทย์หูคอจมูกเสียก่อน โดยการให้ยา สเตียรอยด์ เพื่อลดการอักเสบของประสาทหูชนิดรับประทาน และการฉีดยาสเตียรอยด์ผ่านเยื่อแก้วหูเข้าไปในหูชั้นกลางอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้อาจให้ยาขยายหลอดเลือดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงหูชั้นในมากขึ้น ในปี 2563 มีผู้ป่วย ISSNHL ส่งต่อจากแผนกหูคอจมูก มาเข้ารับการรักษาด้วย HBOT จ้านวน 10 ราย จากการ
ประเมินการได้ยินและผลการตรวจ Audiogram พบว่า หายเป็นปกติ 3 ราย (Onset ไม่เกิน 7 วัน ) อาการดีขึ้น 6 ราย (Onset 15 วันขึ้นไป) อาการคงเดิม 1 ราย กระบวนการดูแล ตรวจคัด
กรองโดยแพทย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ค้าแนะน้าการปฏิบัติตัวขณะรักษา การดูแลผู้ป่วยขณะรักษา สังเกตอาการผิดปกติ แนะน้ารักษาด้วย HBOT ต่อเนื่องตามแผนรักษาของแพทย์ และให้
ความรู้การปฏิบัติตัวหลังจำหน่าย

 

ปรับปรุงเมื่อ 25 มีนาคม 2024 เวลา 05:20:02

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/6ycc