ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วย
– ผู้ป่วยสามัญ เยี่ยมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 21.00 น.
– ผู้ป่วยห้อง ไอ.ซี.ยู. อายุรกรรม เข้าเยี่ยมครั้งละ 1 คน เยี่ยมได้ทุกวัน วันละ 2 เวลา คือ
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. และเวลา 18.00 น. – 19.00 น.
– ผู้ป่วยห้อง ไอ.ซี.ยู. ศัลยกรรม เข้าเยี่ยมครั้งละ 1 คน เยี่ยมได้ทุกวัน วันละ 2 เวลา คือ
เวลา 12.00 น. -13.00 น. และเวลา 18.00 น. – 19.00 น.

ผู้ป่วยห้องพิเศษสามารถเยี่ยมได้ทุกวันและทุกเวลา