งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน2564 https://www.vachiraphuket.go.th/wp-content/uploads/2021/10/vachira-2021-10-13_13-51-32_511718.pdf